Visie

Grote projecten verlopen veelal problematisch. De problemen tasten de BV Nederland aan. Verbetering is noodzakelijk. Dit vereist aandacht gedurende de hele levensloop van een project, vanaf het allereerste idee tot en met het doorknippen van het lint door onze koning(in). Die “levenslange” aandacht is vereist bij alle betrokken partijen, zoals overheid, politiek, bedrijfsleven, het publiek en de media. Er is dus behoefte aan langdurige en brede voorlichting.

Deze visie benadert de problematiek vanuit twee kanten: de projectmatige kant en de technologische kant en stelt dat grote projecten veelal worden geteisterd door vijf projectmatige en vijf technologische oorzaken, waartegen je je succesvol kunt wapenen.

Problematische projecten kennen vijf belangrijke projectmatige oorzaken waartegen je je kunt wapenen: 

  Oorzaak Betekenis Hoe voorkom je dat
1 Noodzaak ontbreekt Het doel van het project is vaag, onduidelijk, eenzijdig of onjuist. Zorg voor begrijpelijke aantoonbare noodzaak met oog voor alle betrokkenen.
2 Gebrek aan draagvlak Betrokkenen zijn onvoldoende overtuigd van de noodzaak om een project uit te voeren. Zorg voor draagvlak door alle betrokkenen te verbinden met het project. Respecteer ze, communiceer met ze en manage hun verwachtingen.
3 Verkeerde oplossing De gekozen oplossing is niet de “beste” oplossing om het projectdoel te realiseren. Zorg voor helderheid over het keuzeproces van de “beste” oplossing en de criteria die daarbij worden gebruikt. Zorg voor een robuuste “beste” oplossing die rekening houdt met verschillende toekomstscenario’s.
4 Problemen bij de realisatie Kunnen ontstaan door omissies in het voortraject, onvoldoende toerusting van de uitvoeringsorganisatie en het onvoldoende volgen van de veranderende werkelijkheid. Zorg voor een robuuste uitvoeringorganisatie die sterk focust op het doel van het project en veel aandacht heeft voor de omgeving van het project.
5 Geen houvast op complexiteit Niet goed kunnen omgaan met de complexiteit van het project en zijn omgeving. Zorg voor hanteerbare complexiteit van het project in zijn omgeving.

 Naast projectmatige oorzaken kennen problematische projecten vijf belangrijke technologische oorzaken waartegen je je ook kunt wapenen: 

  Oorzaak Betekenis Hoe voorkom je dat
1 Geen focus op Integraliteit De verantwoordelijkheid voor het integrale systeem (=techniek + mensen + procedures) is onvoldoende belegd. Beleg verantwoordelijkheid voor het gebruiksklaar opleveren van het integrale systeem bij één daarvoor toegeruste partij, bijvoorbeeld bij de uitvoeringsorganisatie.
2 Systeemintegratie niet gemeenschappelijk Het integratieproces is onbekend bij betrokkenen. Het aandeel van een aantal betrokkenen is onvoldoende vastgelegd of gecommitteerd. Zorg voor een gemeenschappelijk, geverifieerd en gedragen beeld van de bijdragen van alle betrokkenen aan het traject van integratie t/m overdracht, bijvoorbeeld door toepassing van de ITO landkaart.
3 Impact onbekend De impact van het integrale systeem op de (staande) organisatie is onvoldoende in kaart gebracht cq geminimaliseerd, waardoor het integrale systeem niet goed past. Breng de impact van het integrale systeem op de staande organisatie in kaart, bijvoorbeeld door een Delta-lijst met al dan niet veiligheidsrelevante afwijkingen tov de bestaande bedrijfsvoering.
4 Onvoldoende aandacht voor verificatie en validatie Onvoldoende herleidbaarheid van eisen vs specificatie vs ontwerp bemoeilijkt het ontwerp-, test- en vrijgave proces Maak gebruik van het V-model en principes uit System Engineering, en pas dit pragmatisch toe.
5 Veel specialisten weinig generalisten Vluchten in technische oplossingen met onvoldoende aandacht voor afstemming, inpassing en strategie Zorg voor de inzet van een aantal generalisten, bijvoorbeeld in een rol als systeem/technologie architect. Hanteer het KISS principe voor technologie.